Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
ODHADCE a oceňování majetku PDF Print E-mail

Odborný čtvrtletník určený nejen pro odhadce majetkualt

je recenzovaný, neimpaktovaný, odborný časopis, nejen pro odhadce majetku
 

Vydává:
Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, z.s.

Registrace Ministerstva kultury ČR:
evidenční číslo MK ČR E 12825

Přidělené Mezinárodní standardní číslo seriálových publikaci:
ISSN 1213-8223
 
Redakční rada :
Ing. Bedřich Malý
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
 
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
 
Ing. Yvetta Fialová, CSc.
Ing. Jaroslav Novotný
viceprezident ČKOM
vedoucí katedry podnikové ekonomiky Podnikohospodářské
fakulty VŠE Praha
pracovnice katedry finančního účetnictví a auditingu
Fakulty financní a účetnictví VŠE Praha
člen katedry financí a oceňování podniku Fakulty
financí a účetnictví VŠE Praha
jednatelka Ústavu oceňování majetku ČKOM, a.s.
president Asociace realitních kanceláří ČR
 

Vznik časopisu:

V roce 1994 začala Česká komora odhadců majetku vydávat informační zpravodaj, jehož prostřednictvím poskytovala svým členům nejnovější informace k jejich profesi.
V roce 2001 se prezidium České komory odhadců majetku rozhodlo uvolnit časopis pro širší odhadcovskou veřejnost a v roce 2002 vznikl recenzovaný časopis "ODHADCE a oceňování majetku", který je vydáván ve čtyřech výtiscích za rok. Hlavním cílem časopisu je přinášet nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti ohodnocování majetku. Svým obsahem je určen pro širokou obec odborníků zabývajících se jak řízením procesu ohodnocování majetku (nové metodické přístupy, právní problematika spojená s novými legislativními změnami, judikatura a problematika spojená s administrativním procesem poskytování jednotlivých informací apod.), tak i těm, kteří nejsou přímými účastníky trhu s majetkem, např. pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Dále časopis přináší informace o nových zajímavých publikacích a odborných seminářích, konferencích apod.
 

V časopise publikují přední odborníci z Česka a Slovenska. Patří mezi ně např.:

Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Vedoucí katedry financí a oceňování podniku při VŠE v Praze, ředitel Institutu oceňování majetku při VŠE, ředitel certifikačního ústavu VŠE pro certifikaci odhadců pro oceňování majetku. Autor mnoha publikací zabývajícími se oceňováním podniků.

Ing. Bedřich Malý
Soudní znalec a odhadce, prezident České komory odhadců majetku, ředitel Společnosti pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s., dlouholetá publikační a přednášková činnost zaměřená na oceňování majetku

Doc. Ing. Anna Harumová, PhD.
Proděkanka Fakulty a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, ředitelka Expertízneho a edukačného inštitútu v Bratislave a předsedkyně Slovenskej asociácie ekonomických znalcov

Odborní asistenti VŠE v Praze s dlouholetou publikační a přednáškovou činností:

Ing. Pavla Maříková, CSc. (Katedra financí a oceňování podniku)
Ing. Jan Jurečka, CSc. (Katedra financí a oceňování podniku)
Ing. Josef Malý, PhD. (Katedra mezinárodního obchodu)

Přední odborníci z oblastí práva, stavebního zákona, realitní činnosti, doktorandi

Ing. Milan Pacák
Ing. Jaroslav Hába
Ing. Šárka Švancarová
doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Ing. Tomáš Buus
Ing. František Poborský

 

Pokyny pro autory:

  1. Přijímáme články zaměřené na problematiku oceňování majetku, nové metodické přístupy, právní problematiku a problematiku českého nemovitostního trhu. Podmínkou otištění práce je její původnost a přínos k dané problematice nebo hlubší empirická analýza. Vítáme také práce snažící se o modelové - matematicky či verbálně - zpracování dané problematiky. Časopis přijímá rovněž recenze, nabízející srovnání s jinými publikacemi či poznatky a informace o význačných kongresech a konferencích.
  2. Nabízený příspěvek musí být originální; znamená to, že nebyl a bez souhlasu redakce ani nebude nabídnut k publikaci jinému vydavateli.
  3. Každý příspěvek je posouzen v recenzním řízení minimálně dvěma na sobě nezávislými posudky. Po obdržení výsledku řízení redakční rada rozhodne o přijetí/odmítnutí příspěvku. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno zpravidla do dvou měsíců od data přijetí rukopisu.
  4. Příspěvek by neměl přesáhnout 35 normovaných rukopisných stran (30 řádek na stránku, 60 typů včetně mezer na řádku), a to včetně tabulek, grafů, literatury a anglického summary, recenze 5 normostran, zprávy a informace 3 normostrany, anotace 1 normostranu. Příspěvek by měl mít následující členění: souhrn (abstrakt) v angličtině, úvod, metody, výsledky, závěr a přehled literatury. Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu redakce: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ve formátu Microsoft Word. Při volbě podoby grafů mějte na paměti formát časopisu (C 4). Tabulky předkládejte ve Wordu, event. Excelu, v žádném případě je nesestavujte ze samostatných vložených objektů. Ve Wordu v maximální možné míře zpracovávejte i vzorečky.
  5. Při zasílání příspěvku prosíme uvádějte všechny nezbytné osobní údaje, tj. své celé jméno, adresu trvalého pobytu, instituci, v níž působíte, a všechna spojení na sebe (telefon, e-mail).

Objednávky časopisu:

Písemné objednávky zasílejte e-mailem, nebo poštou na adresu sekretariátu ČKOM. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu, korespondenční adresu (pokud se liší od fakturační), určení, zda máte zájem o předplatné nebo pouze o koupi konkrétního čísla časopisu a počet kusů. K dostání jsou všechna čísla časopisu od roku 2002, některá už jen v náhradním obalu.

Zájemcům o předplatné zasíláme fakturu na zálohu na předplatné ve výši 400,- Kč (platí pro objednávku 1 ks v ČR, pro SR je záloha 600,- Kč) a na konci kalendářního roku provádíme vyúčtování. Časopis zasíláme poštou a k ceně za časopis připočítáváme skutečné poštovné.

Kontakty:

Česká komora odhadců majetku,
profesní sdružení znalců a odhadců
 Freyova 82 / 27
190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 554 323
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Obsahy:

Kompletní seznam článků vydaných od roku 2002 je v přiložené tabulce:

 

 

Download this file (Seznam_clanku_od_2002.xls)Seznam článků [ ]147 Kb