Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
Členem Komory se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky pro výkon profese znalce a odhadce majetku:
  • podniká v oboru oceňování majetku dle Živnostenského zákona – zkráceně označované jako „živnostenské oprávnění“ (ŽO) – pro zájemce FO se ŽO;
  • vykonává činnost znalce jmenovaného podle příslušných právních předpisů, zejména pro obor „ekonomika – ceny a odhady“ – pro zájemce SZ – členství FO bez ŽO;
  • soustavně a samostatně vykonává činnost v oboru oceňování majetku nejméně 1 rok;
  • uznává cíle a zájmy Komory;
  • zavazuje se plnit Stanovy ČKOM a řídit se rozhodnutími orgánů Komory;
  • splňuje odborné i profesionálně-etické požadavky kladené na člena ČKOM.
Za člena Komory může být přijata i fyzická nebo právnická osoba, která nepodniká v oblasti oceňování majetku, avšak jejíž působnost, činnost nebo úkoly souvisejí s oceňováním majetku.
U právnických osob mohou být Prezidiem stanoveny doplňkové podmínky pro vznik členství.
Členství (řádné a přidružené) vzniká dnem zaplacení základního členského příspěvku po předchozím schválení Prezidiem. Registrované členství vzniká dnem úhrady registračního poplatku. Čestné členství vzniká dnem jeho udělení.
Profesní zaměření odhadcovské činnosti je členěno do 5 odborných oblastí - specializací, které jsou v souladu s Živnostenským zákonem.
Komora v rámci své činnosti a na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s Českou podnikatelskou pojišťovnou (ČPP) pojišťuje profesní odpovědnost členů (fyzické i právnické osoby) s územní platností ČR na pojistné limity a za poplatky uvedené v tabulce. Pojištění se vztahuje na výkon činnosti znalce a odhadce a je dobrovolné.
 

Pojistná částka,
limit plnění v Kč

FO / PO

Spoluúčast
v Kč

Roční poplatek v Kč

1 500 000

FO

1 000

1 000

3 000 000

FO

1 000

3 000

5 000 000

FO

1 000

5 600

10 000 000

FO

1 000

7 000

3 000 000

PO

1 000

3 550

5 000 000

PO

1 000

6 600

10 000 000

PO

1 000

7 900

 
ČKOM uzavřela smlouvu se společností OctopusPro s.r.o. na hromadnou licenci k užívání aplikace „cenovamapa.cz“ pro své členy, kteří o tuto službu projeví zájem. Cena pro jednotlivé uživatele je 121,- Kč/měsíčně (komora není plátce DPH) a zahrnuje denní kredit 20x cenová mapa ve vybrané lokalitě a 2x PDF report. Využití služby je dobrovolné.

Mimořádná sleva základního členského příspěvku o 50%

Valná hromada ČKOM se na svém 30. zasedání usnesla na zavedení mimořádné slevy 50% na základní členský příspěvek ČKOM s okamžitou platností. Tato sleva je však pouze dočasná, bude platit jen do příští valné hromady!