Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

Organizace spolupracující s Českou komorou odhadců majetku, profesním sdružení znalců a odhadců můžeme rozdělit podle místa výkonu jejich činnosti na zahraniční a tuzemské.

1. Zahraniční organizace

 1. TEGoVA - nejvýznamnější zahraniční spolupracující subjekt. Hlavní oblast spolupráce je zaměřena na harmonizaci Evropských oceňovacích standardů s metodickými postupy uplatňovanými členy ČKOM při tržním oceňování nemovitého majetku. Významný podíl spolupráce je dále zaměřen zejména na proces certifikace a rovněž na problematiku kontinuálního vzdělávání odhadců a následně i na problematiku měření pronajímatelných ploch (Kodex měření).
 2. Appraisal Institute - velmi významný partner, jehož působení je zaměřeno především na území USA. Úspěšná spolupráce probíhá v některých specializovaných oblastech problémů při oceňování vybraných typů majetku.
 3. Cushman & Wakefield patří mezi největší poradenské firmy vlastněné soukromým kapitálem. Společnost byla založena v roce 1917 a má pobočky v 57 zemích světa. Svými službami se specializuje na komerční nemovitosti v následujících oborech: průmysl, skladování, kanceláře a obchodní jednotky.
  Význačným expertem společnosti Cushman & Wakefield je náš čestný člen Ing. Martin Bělík, se kterým spolupracujeme především v problematice zaměřené na trh s nemovitostmi ve SRN.

2. Tuzemské organizace

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců v rámci své činnosti spolupracuje v tuzemsku s následujícími organizacemi:

 1. Institut oceňování majetku při VŠE
 2. ARK ČR - Asociace realitních kanceláří ČR
 3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 4. OctopusPro s.r.o.
 5. KONCES, spol. s r.o.
 6. PLUTO - OLT, spol. s r.o.
 7. Komora daňových poradců ČR
 8. Ministerstvo financí
 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu - živnostenský odbor
 10. Znalecké ústavy a oceňovací firmy
 11. Hospodářská komora ČR

Institut oceňování majetku při VŠE

Vysoká škola ekonomická Praha poskytuje formou nadstavbového (specializačního) studia vzdělání odborníkům v profesi oceňování majetku pro specializace, které formou řádného vysokoškolského studia není možno v ČR studovat. Za účelem poskytování této specializované výuky byl při VŠE zřízen Institut oceňování majetku.

Institut oceňování majetku při VŠE je vědeckým vzdělávacím, metodickým a realizačním střediskem pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost spojenou s procesem oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav.

Institut je zřízen při Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě podnikohospodářské VŠE Praha.

V říjnu 1997 uzavřela ČKOM s Institutem oceňování majetku při VŠE Praha "Dohodu o vzájemné spolupráci".

Na základě této spolupráce se členové ČKOM podílejí jako lektoři na výuce pro specializované studijní obory. Rozvíjí se spolupráce v rámci obou certifikačních orgánů (ČKOM a IOM), jejímž hlavním cílem je jednotná terminologie, sjednocení metodických předpisů a celková harmonizace certifikačního procesu.

Mimořádně významnou roli hraje spolupráce s IOM při zajišťování kontinuálního profesního vzdělávání členů ČKOM, vypracování metodických postupů ČKOM, tvorbě odborného názvosloví, harmonizaci mezinárodních (IVS) a evropských (EVS) oceňovacích standardů, pořádání odborných seminářů, konferencí (i mezinárodních) apod.

Asociace realitních kanceláří ČR - ARK ČR

Asociace realitních kanceláří České republiky je největší profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice. Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna kolem 200 realitních kanceláří z celé republiky.

Vedoucí pracovníci tohoto sdružení jsou propojení do jednotlivých odborných skupin ČKOM.

Spolupráce ČKOM a ARK ČR probíhá na základě "Dohody o vzájemné spolupráci" uzavřené v roce 2005.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců uzavřela s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s., Praha (ČPP) pojistnou smlouvu o profesní odpovědnosti za škodu s platností od 1.5.1999

Na základě aktualizované pojistné smlouvy ze dne 1.3.2022 si mohou členové ČKOM (FO i PO) vybrat z těchto pojistných limitů pro výkon činnosti odhadce majetku, nebo pro výkon činnosti znalce, případně pro obě činnosti: 

pojistná částka limit plnění v Kč FO / PO
1 500 000 FO
3 000 000 FO
5 000 000 FO
10 000 000 FO
3 000 000 PO
5 000 000 PO
10 000 000 PO
20 000 000 PO
50 000 000 PO

 

OctopusPro s.r.o.

Předmětem smlouvy je poskytování nevýhradního sdílení a užívání cenových map - tj. přístup do aplikace cenovamapa.cz

KONCES, spol. s r.o.

Firma KONCES spol. s r.o. Brno se dlouhodobě zabývá zpracováním a prodejem podkladů pro oceňování staveb a poskytuje stavební veřejnosti programy a databáze pro rozpočtování. Jedním z produktů je i software TOMAS, který je určen pro tržní i administrativní oceňování majetku a splňuje požadavky Metodických pokynů pro tržní oceňování nemovitostí ČKOM a vyhlášky č. 540/2002 Sb. Program je svým zaměřením vhodný zejména pro odhadce, znalce, realitní kanceláře, banky, obecní úřady a pojišťovny a lze ho s výhodou použít i pro stanovení nabídkových cen staveb.

Vzájemná činnost je průběžně hodnocena a výsledkem spolupráce jsou další aplikace programových produktů používané členy ČKOM.

PLUTO - OLT, spol. s r.o.

Firma PLUTO - OLT, spol. s r.o. Praha se dlouhodobě specializuje na tvorbu počítačových programů pro soudní znalce a odhadce v oboru oceňování nemovitostí. Jedním z produktů je i software NEMExpress, který je určen pro tržní i administrativní oceňování majetku a splňuje požadavky Metodických pokynů pro tržní oceňování nemovitostí ČKOM. Programy se staly standardním nástrojem usnadňujícím soudním znalcům a odhadcům nemovitostí jejich práci.
Ke klientům patří mimo jiné FŘ a jejich úřady v celé ČR, městské a obecní úřady, realitní kanceláře, některé banky a pojišťovny

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky sdružuje všechny daňové poradce. Komora rozhoduje ve věcech oprávnění k výkonu daňového poradenství a o disciplinárních opatřeních vůči daňovým poradcům při závažném nebo opětovném porušení povinností daňového poradce daných zákonem. Komora chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců a vytváří předpoklady pro zvyšování kvalifikace a profesionální úrovně daňových poradců. V České republice je profese a činnost daňových poradců upravena zákonem č. 523/92 Sb..

KDP ČR a ČKOM uzavřeli v červenci 2000 "Dohodu o vzájemné spolupráci", která je plněna v duchu profesního přátelství a kolegiality mezi daňovými poradci, odhadci, znalci a experty obou komor v České republice.

Vybrané cíle vzájemné spolupráce:

 • Výměna informací, zkušeností a názorových přístupů mezi oběma partnery a jejich členy;
 • možnost vzájemné spolupráce na projektu jednotné terminologie a symboliky používané při oceňování majetku;
 • vzdělávání, rekvalifikační vzdělávání doplňující a specializační vzdělávání členů obou organizací účastí na seminářích, přednáškách a dalších vzdělávacích akcí;
 • vzájemná spoluúčast na mezinárodních projektech;
 • vytvoření morálního profilu pro odhadcovskou, znaleckou a expertní činnost a zřízení smírčího výboru (stavovského soudu) pro řešení sporných případů morálního i profesního charakteru;

Spolupráce probíhá velmi aktivně s vymezením jednotlivých tématických okruhů.

Ministerstvo financí ČR

Spolupráce je zaměřena na přípravu zákonných norem a právních předpisů v oblasti administrativního oceňování majetku a stanovení "ceny zjištěné" u nemovitostí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - živnostenský odbor

Spolupráce ČKOM spočívá především v poskytování informací a názorů na profesi odhadce majetku.

Hospodářská komora ČR

Začátkem roku 2010 byla ČKOM na základě vzájemné dohody zařazena do grémia Hospodářské komory ČR (HK ČR). Tímto aktem byl vytvořen organizační rámec pro vzájemnou spolupráci obou subjektů zejména v oblasti tržního oceňování majetku a rovněž v oblasti tvorby nových právních norem, kdy HK ČR představuje jedno z připomínkových míst v rámci legislativního procesu ČR.

Oba subjekty budou společně využívat možnosti působení na aplikaci a přípravu mezinárodních právních předpisů EU v oblasti oceňování majetku, a to prostřednictvím evropské organizace odhadců TEGoVA, jejímž dlouholetým řádným členem je ČKOM.
Spolupráce se již projevuje v praktické formě účastí zástupců ČKOM na různých tématicky zaměřených grémiích, seminářích apod.
Vzájemně bylo rovněž dohodnuto, že ČKOM na svých webových stránkách umístí logo a spojení na HK ČR a totéž učiní HK ČR na svých webových stránkách.

Koordinace činnosti a aktuální cíle spolupráce jsou předmětem pravidelných osobních jednání představitelů obou partnerských organizací.